Vun Hamborg fohr so 'n ollen Kasten

Line
Melodie -
Line

nach mündlicher Überlieferung; alte Version - Magelhann

Von Hamborg fohr so'n ohlen Kassen,
Mit Namen heet he Magelhan,
Dor weer bi Dog keen Tied tom Brassen,
Dat leet se all bit Obends stohn:
Refrain:
Rolling home, rolling home,
Rolling home across the sea,
Rolling home to di, old Hamborg,
Rolling home, mien Deern, to di.

2. Bi Dag dor kunn dat weihn un blasen,
Dor wör noch lang keen Hand anleggt,
Doch sleg de Klock man erst veer Glasen,
Denn wör de ganze Plünkrom streckt:
Refrain:

3. Dat weer so recht den Ohln sien Freeten,
Dat gung em öber Danz un Ball,
Harr Janmaat graad de Piep ansteken,
Denn rööp de Ohl: Pull Grootmarsfall:
Refrain:

4. Dat kunn den Kerl verdeubelt ropen,
Dat weer em just so no den Strich,
Man schraal de Wind denn noch sechs Streeken,
Wat weer de Kerl denn gnatterich.
Refrain:

5. Jedoch so recht bi Licht bekeeken,
Dor weer uns Ohl noch lang nicht slecht,
Harr Smutje mol een Swin afsteken,
Trangscheer he sülben dat torecht.
Refrain:

6. De Lüüd de kreeg'n so recht dat Lopen,
Se freiten sik, ik weet nich wie,
Se kregen von dat Swien de Poten,
Un gele Arfensupp' dorbi.
Refrain:

7. O Magelhan, du ohlen Kassen,
Dit Leed sall die en Denkmal sien.
Bi Snee und Reg'n wascht Janmaat Masten,
Un achtern suupt se unsen Kööm.
Refrain:

Vun Hamborg fohr so 'n ollen Kasten,
Mit Nomen heet he "Magelloon",
Do weer bi Doog keen Tid to brassen,
Dat wöhr des Obends allns dohn.
Refrain:
Segler heim, Segler heim,
Segler heim wohl übers Meer.
Segler heim zu deutschen Heimat,
Segler heim Feinslieb zur dir.

2. Bi doog dor kunn dat weihn un blosen,
Dor weern gewiß keen Hann anleggt,
Doch obends, so kort noch veer Glosen,
Do weer de ganze Plünnkroom streckt.
Refrain:

3. Dat weer for 'n Ollen so 'n richtig Freeten,
Dat güng em öber Danz und Ball.
Wull Jan Moot sik 'n Piep anstecken,
Do heet da glieks: "Pull in Mars-Fall!"
Refrain:

4. Dat weer for 'n Ollen so 'n richtig Freeten,
Wie het dat Os uns manchmol piert,
Den tweeten Pingstdag heet dat eenfach:
De wart an Bord ditt Schipps nicht fiert!
Refrain:

5. Doch ober dann vun Licht bekeken,
Do weer de Ool gornich so slecht;
He lett von Smutt 'n Swien afsteeken,
Tranchier dat sülben dann torecht.
Refrain:

6. Doch ober dann vun Licht bekeken,
Uns feel nich veel bi blanken to.
Vun ganzet Swien krieg Jan Moot Knoken
Un geele Arfensupp darto.
Refrain:

7. Mien Gott, von düssen olen Kasten
Ward mi noch de Erinnerung sweer,
Bi Sturm un Snee schroopt Jan Moot Masten
Un achter suppt he Köhm un Beer.
Refrain:

Line

| Liederverzeichnis | Home Page Robokopp |Home Page Musica|
Line