Magelhan

Line
Melodie - Marschtempo
Line

Robert Hildebrandt, 1880, überliefert von W. Eccard; Neue Version: Von Hamborg

Dor weer eenmal een ohlen Kasten,
Een Klipper namens Magelhan,
Dor weer bi Dag keen Tid tom Brassen,
|: Det Abends denn wör allens dahn. :|
Bi Dag dor kunn dat weihn un blasen,
Dor wör noch lang keen Hand anlegt,
Doch slög de Klock man erst acht Glasen,
Denn wör de ganze Plünnkram streckt.
Refrain:
Sing' valle-ralle-ri-a-ra-a-la-ra-a-la,
Ra-a-la, val-le-ral-le-ral-le-ral-le
Ra-a-la, val-le-ri, val-le-ri, val-le-ra.

2. Dat weer so recht den Ohln sien Fräten,
Dat gung em över Danz un Ball,
Har Janmaat graad een Pip ansteeken.
|: Dann gröhl he: Pull in't Grotmarsfall :|
Dat kunn de Kerl verdüvelt ropen,
He jög uns rüm von Fall to Fall.
Dor kunn man pullen, riten, trecken
Un kreeg gewöhnlich keenen Toll.
Refrain:

3. Un up den heil'gen, stillen Fridag
Gevt middags gäle Arfenjüch,
Un ok eenmal up'n Buß- un Beddag
. |: Dor sä de Kerl, den kennt wi nich :|
He har sick aber bös verräkent,
De Lüd de säd'n wie arbeit' nich.
Dar schral de Wind ok noch fünf Streeken,
Wat weer de Kerl dunn gnatterich.
Refrain:

4.Un ok den "Groot" nich to vergeten,
Dat weer en richt'gen ohlen Klaas.
Denn kunn de Ohl wie'n Burjung necken,
|: He leckt em dorum doch in'n M . . . :|
An Land dor kunn he dat net blasen,
Dor prahlt de Kerl, ick weet nich wie,
Doch fung't up See mal an to asen,
Kreg he för Angst de Sch . . . . . .
Refrain:

5. Doch nu mal erst bi Licht bikeeken,
Wär Kaptein Wortmann lang nich slecht,
Har Smutje mal en Swien afsteken,
|: Transcheer he sölber dat torecht :|
Denn kreg'n de Lüd, dat lat man lopen,
Se freiten sick all up de .......,
Se kregen de Snuten un de Poten,
Un gäle Arfensupp dorbi.
Refrain:

6. Drum Magelhan, du olle Kasten,
Dit mal sien.
Wenn't regent schrapt de Lüd de Masten.
|: De Poten kriegt se vun dat Swien :|
All Dag dor wörn de Ends terreten,
Wie kunn dat denn ok anners gahn,
De heele Seefahrt de 's besch . . .
Toerst de Klipper Magelhan.
Refrain:


Hildebrandt wurde wegen des Liedes ins "Journal" geschrieben und vom Waterschout Tetens mit ein Monat Heuerabzug beknackt. Hildebrandt fuhr mit Eccard auf der englischen Bark Breiz-Izel. Er ertrank bei der Strandung mit einem Norweger bei der Insel "Mona" (West-indien) 1888.

Line
| Liederverzeichnis | Home Page Robokopp |Home Page Musica|
Line