Tel3eet ya mahla nourhee


tel3et ya ma7la nourha shams shamoussé
yalla bina nemla ou ne7leb labannil jamoussé
Wa’ef « annab »a ymalli asmar wa7liwa
3awj ita ‘yyé ou alli ghanili ghiniwa
eltello bi albi ya khilli yasmar ya7liwa
addam li wardé ou alli 7liwa ya 3aroussé
tel3et ya ma7la nourha shams shamoussé
yalla bina nemla ou ne7leb labannil jamoussé
Chouftil jamil el asmar wa’ef 3al mina
Wi halawto zaii soukkar bi’ido yasmina
we chadahil 7ilou attar walla léjnaina
eltaffatli ou alli ya marmar 7elwa ya 3aroussé

tel3et ya ma7la nourha shams shamoussé
yalla bina nemla ou ne7leb labannil jamousséhttps://www.musicanet.org