The Butterfly,Al-Farasha


Farashatis SAghirA takhtalukal'amira,
taTiru filhawa'i kannuri filfADA'i,
wa taërifutTariqa, litarshufat tariqa.

Farashati, farashati, Farashatis SAghira ka'anaha'amira...

Tuëaniquz zuhura watas biqut Tuyura,
walaw nuhal badiëu ka'an nahur rabiëu, makhlu qaton raqiqah,
hafha faton rashiqa.

Farashati, farashati, Farashatis SAghira ka'anaha'amira...https://www.musicanet.org