Vamuvamba


Ni litsulisa liu mwami weru Yesu lwa yavambwa
Lwa Yuda vatsama Yesu vamuvamba vamuvamba
Navutswa khandi khwasoma ivanjeli gahandikwa
Ubwoni bweru bwachira vamuvamba vamuvamba

Vamuvamba, Yesu vamuvamba,
Yesu vamuvamba
Mwami wange Yesu vamuvamba
Yesu vamuvamba

Vali vayuda vamuvamba mwami wange Yesu vamuvamba
Yesu vamuvamba

Lwa ndali muheyi ndamuvamba
Lwa ndali muheyi ndamuvamba
Lwa ndali muheyi ndamuvamba mwami wange
Yesu ndamuvamba, Yesu vamuvamba

Lwa Ndali mulogi, lwa ndali muyenji
Lwa ndali muheyi ndamuvamba
Lwa Ndali mulogi, lwa ndali muyenji
Lwa ndali muheyi ndamuvamba
Yesu ndamuvamba, Yesu vamuvamba

Mumasakhi gege Yesu khwasamewa myoyo gyeru
Mumasakhi gege Yesu khwahonyinywa mioyo gyeru
Mulivambwa lye lye Yesu khwavererwa myoyo gyeru

Ooh Yesu khwamuvamba
Yesu khwamuvamba
Yesu mwami wanje
Yesu mwami wanje kwamuvamba
Yesu khwamuvamba
Mwami wanje, Yesu khwamuvambahttps://www.musicanet.org