Lütt Matten

Line
Melodie -
Line

Plattdeutsch

Lütt Matten de Haas, de maak sik en Spaaß,
He weer bi't studeern, dat Danzen to lehrn,
Un danz ganz alleen op de achtersten Been.

2. Kee reinke de Voß, un dach Dat's en Kost!
Un seggt, Lütt Matten, so flink op de Padden,
Un danzt hier alleen op de achtersten Been?

3. Kumm, laat uns tosaam! Ik kann as de Daam!
De Kreih de speelt Fiedel, denn geiht dat kandidel,
Dat geiht dat mal schöön op de achtersten Been?

4. Lütt Matten geev Pott. De Voß beet em doot.
Un sett sik in'n Schadden, verspies den lütt Matten.
De Kreih de kreeg een vun de achtersten Been.

Line

Line