Lied der Elb-Schiffstrecker

Line
Melodie -
Line

Heia hebei, hebei, heia, heia hebei, hebia, heia.
Bauer, spann den Pudel an, juch, juch, juch,
Daß er mich nicht beißen kann, juch, juch, juch.
Beißt er mich, verklag ic dich, juch, juch, juch,
Hundert Taler kost es dich, juch, juch, juch.

Line

Line