De grote Buer, de Herr vun't Land

Line
Melodie -
Line

De grote Buer, de Herr vun't Land,
De fritt de Brad'ns mit Unverstand.
Refrain:
Heho, heho! Hurra, frisch nah!
He hurra, dor kamen frische Stimmen her.
Heho! heho! Hurra, frisch nah!

2. Süh, dor kummt en Seiler an,
Mit mojen Wind un Föftein Mann.
Refrain:

3. Dat grote Schipp up wiede See
Hett friee Fahrt in Luv un Lee.
Refrain:

4. Wi sett de Netten op den Grund
Un fang de Fisch an dusend Pund!
Refrain:

Line

| Liederverzeichnis | Home Page Robokopp |Home Page Musica|
Line