Dat Hus inne Masch

Line
Melodie -
Line

Plattdeutsch

Da buten inne Masch, dar steiht en Hus,
Hei, ha, ho.
Dat weer en ganz verdüwelt Hus.
Refrain:
Fidl de, fidl du, fidl da-la-la, fidl da.

2. Söben Deerns, de weern da,
Hei, ha, ho.
De harrn in de hast de Mehlbüdel gar.
Refrain:

3. De Mehlbüdel, dee dat nich alleen,
Hei, ha, ho.
De Schinken müst dar ok bi we'en.
Refrain:

4. De Preester, de transcheer de Schink,
Hei, ha, ho.
Un dat güng ganz dree Düwels flink.
Refrain:

5. De Köster, de keem ok un sung,
Hei, ha, ho.
Dat em de Knöpp vun de Steertrock sprung.
Refrain:

6. De Buern, de deden lang nich rech,
Hei, ha, ho.
De letten de Knech'n wull sitten vör de Zech.
Refrain:

7. De Knech'n, de möt de Zech betahl'n,
Hei, ha, ho.
Un de Deerns harrn't Mehl to den Mehlbüdel stahl'n.
Refrain:

8. Un de Moral, vun de Geschich,
Hei, ha, ho.
Tru keener doch de Buern nich.
Refrain:

Line

| Liederverzeichnis | Home Page Robokopp |Home Page Musica|
Line